Servicii
Activitatea noastră profesională presupune abordarea multi-palier a speţelor pe care le gestionăm. Vorbim aici despre activităţi extra-procedurale - consultanţă referitoare la insolvenţă, înainte, în timpul, sau după finalizarea procedurii, activităţi privind procedurile de pre-insolvenţă - mandatul ad-hoc sau concordatul preventiv, activităţi procedurale - insolvenţa în perioada de observaţie, reorganizare sau faliment, ori lichidare potrivit legii societăţilor comerciale.

INOVĂM ŞI PREVENIM SITUAŢIILE IREVERSIBILE PRIN ANALIZA REALĂ A TUTUROR COMPONENTELOR BUSINESS-ULUI AJUNS ÎN DIFICULTATE ŞI, ÎN ACELAŞI TIMP, OFERIM SOLUŢII VIABILE DE RELANSARE.Analiza
preliminară a
activităţii unei
societăţi
Testul
creditorului
privat şi Planul
de restructurare
aferent
Opinii certificate
asupra viabilității și
legalității planurilor de
reorganizare/
de redresare
întocmite de terți
Planul de
reorganizare al
unei societăţi
Lichidarea
voluntară sau
judiciară a
societăţii
CONSULTANŢĂ
Cadrul legislativ care reglementează profesia de practician în insolvenţă conferă posibilitatea exercitării acesteia în dinamică. Astfel, pe lângă atribuţiile de administrator/ lichidator judiciar, practicienii în insolvenţă, în calitate de specialişti, au legitimitatea de a oferi consultanţă în aria de expertiză dobândită. Experienţa acumulată ne îndreptăţeşte ca societate să o transpunem în domeniul preinsolvenţei şi al insolvenţei, precum şi în domeniile adiacente, în vederea identificării soluţiilor adecvate pentru fiecare business în parte. O abordare complexă a unei situaţii particulare, având la bază analize riguroase realizate de către o echipă multidisciplinară cu privire la aspectele economico-financiare şi juridice, asigură implementarea unei strategii optime.
Consultanta
PREVENIREA INSOLVENŢEI
Scopul principal al procedurii mandatului ad-hoc are un pronunţat caracter social, concretizându-se printr-o înţelegere în care cei implicaţi decid conţinutul acesteia, în vederea salvgardării debitorului, păstrarea locurilor de muncă şi acoperirea creanţelor asupra averii debitorului. Procedura concordatului preventiv oferă circumstanţele necesare pentru negocieri individuale într-un cadru colectiv. De esenţa procedurii concordatului preventiv este contractul încheiat între debitorul aflat în dificultate financiară şi creditorii acestuia, prin intermediul căruia este propus un plan de redresare şi de realizare a creanţelor datorate creditorilor, iar aceştia din urmă acceptă să sprijine eforturile debitorului de depăşire a dificultăţii în care se află.
Consultanta
REORGANIZARE JUDICIARA
Acordarea unei şanse de redresare debitorului atunci când premisele sunt favorabile şi situaţia acestuia o permite este chiar scopul Legii nr. 85/2014. Societatea Profesională RTZ&Partners a fost construită pe o structură gândită încă de la început înspre oferirea unor servicii profesionale de specialitate care să vină în sprijinul debitorilor aflaţi în dificultate, aspect reconfirmat şi de sloganul sub care înţelegem să ne desfăşurăm activitatea “Construim şanse, reconstruim afaceri”. Pentru noi, ca specialişti, obiectivul principal al implicării în procedurile de insolvenţă este chiar salvarea societăţilor, succesul în atare ipostaze fiind pentru noi un real motiv de mândrie, cu atât mai mult cu cât rezultatele obţinute subliniază competenţa noastră în reorganizarea companiilor.
Reorganizare Judiciara
LICHIDARE
Specialiştii noştri în domeniu juridic, economic şi fiscal, cu o vastă experienţă în lichidări, vă stau la dispoziţie cu cele mai bune soluţii și se vor asigura ca sunt respectate toate prevederile legale în vederea radierii societăţii printr-un proces de lichidare corect, care să nu creeze probleme viitoare. Solicitanţilor li se oferă sprijin legat de înregistrările necesare atât la Registrul Comerțului cât şi în Monitorul Oficial și notificarea situației societății tuturor autorităților vizate, precum și eventualilor creditori. Ne asigurăm că sumele rezultate din lichidarea activelor urmează să fie repartizate corect creditorilor, respectiv asociaţilor, iar ulterior ne preocupăm de închiderea situaţiei financiar-contabile şi radierea societăţii.
Lichidare
FALIMENT
Având în vedere ca nu orice procedură a insolvenţei permite relansarea activităţii unei societăţi comerciale, în cazul mai puţin fericit al acelor entităţi care nu oferă premisele economice şi/sau legale necesare pentru implementarea unui plan de reorganizare, soluţia falimentului rămâne unica posibilitate de recuperare a creanţelor. Deși strategia RTZ&Partners SPRL este concentrată în primul rând spre salvarea societăților care se confruntă cu dificultăți de ordin financiar, atunci când, din varii motive, acest lucru nu a mai fost posibil, echipa noastră s-a preocupat să plaseze activele în circuitul economic în așa fel încât acestea să aducă beneficii mediului de afaceri și comunităților locale, evident în conformitate cu prevederile legale şi jurisprudenţa aplicabilă.
FalimentPENTRU O MAI BUNĂ ÎNŢELEGERE A CONCEPTELOR UTILIZATE, VĂ RECOMANDĂM SĂ CONSULTAŢI

GLOSARUL DE TERMENI

În situaţia în care vă confruntaţi cu o dificultate financiară sau cu iminenţa ei, aveţi la dispoziţie una dintre următoarele posibilităţi legale:

Mandatul ad-hoc reprezintă o procedură extrajudiciară şi confidenţială, iniţiată de o societate care, prin intermediul unui mandatar desemnat de instanţă, va negocia cu creditorii în scopului realizării unei înţelegeri între debitor şi unul sau mai mulţi creditori. Obiectivul mandatarului ad hoc este depăşirea stării de dificultate financiară, salvgardarea societăţii, păstrarea locurilor de muncă şi acoperirea creanţelor.

Concordatul preventiv reprezintă tot o procedură confidenţială, cu elemente reduse din punct de vedere judiciar, întrucât acordul între debitor şi creditorii săi este necesar a fi omologat de către judecătorul sindic, pentru a putea produce efecte şi faţă de creditorii nesemnatari ai concordatului.

Procedura insolvenţei se aplică profesioniştilor (astfel cum sunt definiţi de art. 3, alin. 2 din Codul civil) şi regiilor autonome, în situaţia în care nu deţin suficiente fonduri băneşti pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile.Procedura insolvenţei nu este sinonimă cu falimentul, acesta fiind doar etapa finală în derularea activităţii unei societăţi, atunci când măsurile adoptate pentru redresarea ei au eşuat.

Aceasta are la rândul său trei etape posibile, nefiind obligatorie desfăşurarea fiecăreia în parte. Procedura debutează cu o perioadă de observaţie, timp în care se realizează o analiză obiectivă a şanselor de redresare a societăţii. În situaţia în care se apreciază că business-ul poate fi relansat prin măsuri specifice, se propune şi se aprobă un plan de reorganizare. Implementarea acestui plan de redresare are loc pe parcursul perioadei de reorganizare. Dacă nu pot fi adoptate măsurile de acest gen sau acestea nu-şi ating obiectivele, etapa de faliment va implica demersurile necesare pentru lichidarea activelor, plata datoriilor înregistrate şi radierea societăţii din viaţa economică.

Dacă nu vă confruntaţi cu dificultăţi financiare, dar intenţionaţi încetarea definitivă a activităţii societăţii Dvs., aveţi posibilitatea de a beneficia de concursul RTZ în vederea lichidării voluntare.

Lichidarea voluntară a societăţii presupune dizolvarea, lichidarea şi radierea acesteia.

RTZ îşi asumă îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce incumbă procedurii de prevenire a insolvenței, de insolvență, lichidare sau reorganizare cu maximum de celeritate, plecând de la nevoile particulare ale participanților.